مراکز بین راهی مراکز بین راهی

ردیف استان نام آدرس تلفن
ردیف
استان
نام
آدرس
تلفن
۱
خراسان رضوي تربت جام کيلومتر 25 محور تربت جام - فريمان (160 کيلونتري مشهد)
۲
خراسان رضوي چناران کيلومتري 11 محور چناران - قوچان (60 کيلومتري مشهد)
۳
خراسان رضوي بجستان کيلومتر 10 محور بجستان - فيض آباد (285 کيلومتري مشهد)
۴
خراسان رضوي بشرويه کيلومتر 3 محور بشرويه - طبس (450 کيلومتري مشهد)
۵
خراسان رضوي دامغان کيلومتر 10 محور دامغان شاهرود(538 کيلومتري مشهد)
۶
خراسان رضوي مزداوند محور سرخس - مشهد (100 کيلومتري مشهد)
۷
خراسان رضوي قاين کيلومتر 3 محور قاين - بيرجند (375 کيلومتري مشهد)
۸
خراسان شمالي سربيشه کيلومتر 50 محور بيرجند - نهبندان (245 کيلومتري مشهد)
۹
خراسان شمالي بردسکن کيلومتر 1 محور بردسکن - کاشمر (265 کيلومتري مشهد)
۱۰
خراسان شمالي دشت گلستان محور آشخانع - گاليکش (420 کيلومتري مشهد)
۱۱
خراسان رضوي علي آباد رباط پشت بادام محور يزد - طبس (688 کيلومتري مشهد)
۱۲
خراسان رضوي خضري محور قاين - گناباد (شهر خضري)(315 کيلومتري مشهد)
۱۳
خراسان رضوي نهبندان پارک جنگلي نهبندان. اين مجموعه اکنون توسط شهرداري نهبندان نگهداري مي شود
۱۴
خراسان رضوي عشق آباد محور عشق آباد - بردسکن (445 کيلومتري مشهد)
۱۵
خراسان رضوي کاهک کيلومتر 85 محور سبزئار - شاهرود (305)
۱۶
خراسان رضوي خوسف محور بيرجند -ئ ديهوک (600 کيلومتري مشهد)
۱۷
خراسان رضوي رباط سفيد محور تربت حيدريه - مشهد (75کيلومتري مشهد)
۱۸
خراسان رضوي فيض آباد کيلومتر 47 محور تربت حيدريه - گناباد (206کيلومتري مشهد)
۱۹
خراسان رضوي اسلاميه کيلومتر 15 محور فردوس - گناباد (318 کيلومتري مشهد)
۲۰
خراسان رضوي ديهوک کبلومتر 85 محور طبس - فردوس (448 کيلومتري مشهد)